Aktuality

Rok 2024

Pracovné stretnutie zástupcov ZSS s ministrom spravodlivosti SR Borisom Suskom (stiahnuť)

Záverečná správa IAJ k psychologickému posudzovaniu kandidátov na sudcov a sudcov: 

IAJ_final_report_psychological_tests_EN

IAJ_záverečná_správa_psychologické_posudzovanie_ sk

List EAJ adresovaný vrcholným predstaviteľom výkonnej a zákonodarnej moci v SR: 

EAJ letter on Slovakia_May 2024_Prime Minister sk

EAJ letter on Slovakia_May 2024_Prime Minister (EN)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k útoku na predsedu vlády:

Združenie sudcov Slovenska,

dôrazne odsudzuje bezprecedentný útok na jedného z najvyšších ústavných činiteľov a zároveň apeluje na všetkých, aby nepodporovali vyvolávanie nenávisti v spoločnosti. Len civilizované a zákonné riešenie názorových nezhôd a sporov môže zabezpečiť bezpečnú budúcnosť pre všetkých, bez ohľadu na ich politický alebo spoločenský názor.

František Mozner

  

Hlavné zhromaždenie EAJ Varšava, apríl 2024 – dokumenty:

EAJ Resolution Hungary  – EAJ Rezolúcia Maďarsko sk

EAJ Resolution Italy –  EAJ Rezolúcia Taliansko sk

EAJ Statement Slovenia  –  EAJ Vyhlásenie Slovinsko sk

EAJ Statement about Murat Arslan  –  EAJ Vyhlásenie k Muratovi Arslanovi sk

EAJ Statement Spain  –  EAJ VYhlásenie Španielsko sk

Vyhlásenie ZSS (stiahnuť)

Rok 2023

Vyhlásenie ZSS k zastrašovaniu sudcov, schválené jeho Celorepublikovou radou 13. novembra 2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k odvolaniu členov Súdnej rady SR (stiahnuť)

Podnet na legislatívne zmeny v oblasti justície (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k útoku na sudkyňu Mestského súdu Bratislava II, schválené jeho prezídiom (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 12.10.2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 12.10.2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie Združenia sudcov Slovenska k vyjadreniam poslanca Baránika (stiahnuť)

Celorepubliková rada ZSS prijala “Zhodnotenie činnosti Súdnej rady SR (2020-2023)” (stiahnuť)

Prezídium ZSS vydalo Vyhlásenie ZSS k právu sudcu na súkromie (stiahnuť)

Celorepubliková rada ZSS zvolala Hlavné zhromaždenie ZSS, ktoré sa bude konať v dňoch 12. a 13. októbra 2023 v Hoteli Patria, Štrbské Pleso (stiahnuť)

Európska komisia zverejnila 5. júla 2023 Správu o právnom štáte 2023, ktorá vo vzťahu k Slovensku zohľadňuje aj stanoviská ZSS k aktuálnemu stavu nezávislosti slovenského súdnictva (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia ZSS – 13.-14.4.2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS – 13.-14.4.2023 (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k hodnoteniu sudcov okresných súdov vypracovanému a zverejnenému Transparency International Slovensko (stiahnuť)

Stanovisko ZSS ako dotknutej osoby (stiahnuť)

Vyhlásenie ZSS k 30. výročiu vzniku SR (stiahnuť)

Hromadný súdny proces s advokátmi v Ankare (stiahnuť)

Rok 2022

Vyhlásenie CRR ZSS – december 2022 (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k návrhu zákona, ktorým sa má oddialiť účinnosť tzv. novej súdnej mapy (stiahnuť) 

Vyhlásenie ZSS k pretrvávajúcim útokom na sudcov pre ich rozhodovaciu činnosť (stiahnuť)

Prezident ZSS reaguje na tvrdenia ex-ministerky spravodlivosti k Vyhláseniu EAJ (stiahnuť)

Prezident ZSS sa v dňoch 18. až 22. septembra 2022 zúčastnil na 64. výročnom zasadnutí Medzinárodnej asociácie sudcov v Tel Avive. Súčasťou tohto zasadnutia bolo aj zasadnutie Európskej asociácie sudcov, na ktorom delegátov informoval o výhradách ZSS nielen k spôsobu prijatia, ale aj k obsahu tzv. novej súdnej mapy a zároveň požiadal EAJ o stanovisko. Rada EAJ následne prijala Vyhlásenie k zmenám súdnej mapy na Slovensku. Okrem toho Ústredná rada Medzinárodnej asociácie sudcov prijala na tomto zasadnutí tri rezolúcie týkajúce sa Tuniska, Guatemaly a zabíjania sudcov v Jemene a udelila “Cenu za nezávislosť súdnictva”: Muratovi Arslanovi, zakladateľovi tureckej asociácie sudcov, ktorý je už šiesty rok väznený za jeho zápas pri obrane nezávislosti tureckej justície; guatemalskej sudkyni Erike Aifan, ktorá je v súčasnosti v exile kvôli jej zápasu pri obrane nezávislosti guatemalskej justície; a Krystianovi Markiewiczovi za jeho zápas pri obrane nezávislosti poľskej justície (https://www.iaj-uim.org/home/) (Vyhlásenie EAJ-Slovensko) (Rezolúcia – IAJ – o Guatemale)(Rezolúcia – IAJ – o Tunisku)(Vyhlásenie – IAJ a IAWJ – Jemen)

Správa EK o právnom štáte 2022 (stiahnuť)

Súdna mapa – podnet na konanie o súlade právnych predpisov (stiahnuť)

Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska – 7.4.2022

Dňa 7. apríla 2022 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese konalo Hlavného zhromaždenia ZSS, ktoré bolo spojené s oslavou 30. výročia jeho existencie. Zúčastnili sa ho nielen viacerí významní domáci hostia: predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predseda a podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predseda Slovenskej advokátskej komory, prezident Slovenskej komory exekútorov, predsedníčka Odborového zväzu justície; ale aj významní zahraniční hostia: prezident Európskej asociácie sudcov a súčasne viceprezident Medzinárodnej asociácie sudcov pán Duro Sessa, viceprezidentka Európskej asociácie sudcov a zároveň prezidentka rakúskej asociácie sudcov pani Sabine Matejka, zástupcovia partnerských asociácií z Českej republiky, Poľska a Maďarska a dlhoročný čestný člen ZSS pán Günter Woratsch.

Hostia vo svojich príhovoroch vyzdvihli dôležitosť stavovských asociácií sudcov pri presadzovaní nezávislosti súdov a sudcov, bez ktorej niet právneho štátu, a to tak na národnej úrovni, ako aj v medzinárodnom kontexte, a zaželali ZSS úspech pri ďalšom napĺňaní jeho cieľov.

V ďalšej časti Hlavného zhromaždenia vystúpil viceprezident ZSS pán Štefan Hrvola, ktorý zhrnul 30 rokov existencie ZSS. Následne boli pri príležitosti tohto výročia odovzdané čestné uznania: Jurajovi Sopoligovi za celoživotné dielo v prospech ZSS; Štefanovi Hrvolovi a Táni Veščičikovej za dlhoročné aktívne členstvo v ZSS; Ayše Pružinec Eren a Borisovi Tóthovi za aktívne presadzovanie cieľov ZSS, Marcele Kosovej za dôsledné presadzovanie cieľov ZSS pri výkone funkcie členky ZSS; Dane Jelinkovej Dudzíkovej za aktívnu pomoc pri rozvoji medzinárodnej spolupráce ZSS; Günterovi Woratschovi za dlhoročnú medzinárodnú podporu ZSS; asociáciám poľských sudcov IUSTITIA a THEMIS za zápas o nezávislosť justície v európskom kontexte.

Nasledovalo vystúpenie prezidenta ZSS Františka Moznera, v ktorom sa najprv poďakoval hosťom za prednesené priania a slová podpory. Zároveň zdôraznil, že nielen počet členov ZSS prítomných na Hlavnom zhromaždení, ale aj početná účasť významných domácich a zahraničných hostí, ktorí prijali pozvanie, dokazuje, že ZSS po určitom období izolácie prežíva renesanciu a je pripravené byť pri presadzovaní svojich cieľov nielen počuté ale i vypočuté. Súčasne však s určitou ľútosťou skonštatoval, že hoci pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky deklarovala v závere svojho vystúpenia záujem o korektnú spoluprácu a dialóg aj so ZSS, rokovanie Hlavného zhromaždenia vzápätí po ukončení jeho úvodnej časti opustila. Okrem toho pripomenul, že ZSS stojí pred viacerými výzvami. Na jednej strane sa musí vysporiadať s korupčnými škandálmi odhalenými v posledných rokoch, ktoré sa týkajú aj viacerých sudcov, a v rámci sebareflexie prispieť k účinnému boju proti korupcii aj medzi sudcami, ktorá predstavuje hrozbu pre nezávislosť justície. Na druhej strane ale musí byť bdelé a adekvátne reagovať na každý pokus zákonodarnej a hlavne výkonnej moci v mene boja proti korupcii obmedziť a miestami až zlikvidovať doteraz existujúce záruky nezávislosti slovenskej justície. V tomto smere osobitne ocenil spoluprácu s našimi partnerskými stavovskými organizáciami a Európskou asociáciou sudcov, ktorej sa zvlášť poďakoval za jej Rezolúciu z 2. septembra 2021, týkajúcu sa legislatívnych zmien na Slovensku v oblasti justície. V súlade s touto rezolúciou sa v ďalšej časti vystúpenia zameral na konkrétne riziká vyplývajúce z doteraz realizovanej reformy justície a spôsobu, ako sa tieto zmeny uplatňujú v praxi. Konkrétne poukázal jednak na zmenené postavenie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá je na rozdiel do jej doterajšieho vymedzenia judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého ústavného orgánu „degradovaná“ na autonómny orgán realizujúci justičnú politiku vlády a parlamentu, ale i – z pohľadu faktických záruk nezávislosti – na oslabené postavenie členov Súdnej rady Slovenskej republiky, a to najmä tých, ktorí sú ustanovení do funkcie prezidentom, parlamentom a vládou a ktorých je možné odvolať kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia a bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ ide o nové, resp. posilnené kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky, týkajúce sa preverovania sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov, upriamil pozornosť na to, že nezávislosť súdnej moci musí byť chránená nielen pred pokusmi o jej obmedzenie zvonku, ale i zvnútra, pričom aj v tomto smere musí existovať účinný mechanizmus, ktorý ale musí byť nastavený a uplatňovaný tak, aby sa nestal prostriedkom nátlaku alebo šikany. Ďalej poukázal na to, že ZSS od počiatku prezentované obavy z možného zneužitia obmedzenia funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov, a to pri súčasnom zavedení trestného činu ohýbania práva, ako prostriedku nátlaku na súdne rozhodovanie, resp. na zastrašovanie a šikanovanie sudcov, sa začínajú potvrdzovať. Osobitnú pozornosť potom venoval tvorbe nových právnych predpisov, ktorá sa stále realizuje vo veľkej miere „za zatvorenými dverami“, a to aj pokiaľ ide o zásadné zmeny týkajúce sa fungovania súdneho systému, pričom zapojenie dotknutých subjektov, včítane ZSS, je častokrát iba formálne. V neposlednom rade poukázal na dlhodobo zanedbanú prípravu a výber nových sudcov, absolútne nedostatočné materiálne ohodnotenie (najmä nižšieho) odborného justičného administratívneho aparátu a opakované verejné vyjadrenia politikov, ale i iných predstaviteľov verejnej moci, ktoré prekračujú hranice prípustnej kritiky súdnych rozhodnutí, podkopávajú tak ich autoritu a tým aj dôveru verejnosti v justíciu a často sa stávajú prostriedkom neprípustného tlaku na rozhodovanie súdov.

V ďalšej časti Hlavného zhromaždenia sa mali možnosť odprezentovať kandidátky a kandidáti na členov Súdnej rady Slovenskej republiky, konkrétne Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Dušan Špirek a Radoslav Svitana.

Napokon v diskusii vystúpil prítomní čestní prezidenti ZSS: Ludvik Bradáč, Pavel Rohárik, Dana Bystrianska a Juraj Sopoliga a okrem nich taktiež Boris Tóth a Ján Hrubala.

V závere Hlavné zhromaždenie schválilo pripojené vyhlásenie a uznesenie.

Vyhlásenie HZ ZSS zo dňa 7.4.2022 (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS zo dňa 7.4.2022 (stiahnuť)

Program Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 7.4.2022 (stiahnuť)

Rok 2021

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 17.6.2021  (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska zo dňa 17.6.2021 (stiahnuť)

ROK 2020

Stanovisko prezídia ZSS k listu predsedu Súdnej rady SR JUDr. Mazáka (stiahnuť)

Standpoint to letter J. Mazák (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS k reforme súdnej mapy (stiahnuť)

Informácia pre poslancov Národnej rady SR – novelizácia zákonov v oblasti justície (stiahnuť)

Information for Members of the National Council of Slovak Republic  (download)

Pripomienky ZSS k Súdnej rade SR (stiahnuť)

Fundamental comments on the draft amendment to the Constitution of the Slovak Republic and several laws relating to the judiciary (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k ústavnému zákonu (stiahnuť)

Fundamental comments on the draft amendment to the Constitution of the Slovak Republic and several laws relating to the judiciary (stiahnuť)

Návrh na odročenie rokovania Súdnej rady SR – list ministerke spravodlivosti (stiahnuť)

Oponentúra k argumentom o dôvodoch odvolania predsedníčky Súdnej rady SR (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS – voľba predsedu Súdnej rady SR (stiahnuť)

Stanovisko prezidenta ZSS zo dňa 26.6.2020 (stiahnuť)

Oznámenie pre sudcov zo dňa 19.6.2020 (stiahnuť)

Podnet ZSS pre ústavný súd (včasnosť konania) (stiahnuť)

Podnet ZSS k pripravovanej novele ústavy a zákona o reforme súdnej mapy (stiahnuť)

Vyjadrenie k niektorým bodom vládneho programu pre oblasť právneho štátu a súdnictva (stiahnuť)

Prvý postreh k niektorým bodom vládneho programu pre oblasť právneho štátu a súdnictva (stiahnuť)

Vyjadrenie k podanej ústavnej sťažnosti (vstup ZSS do konania ako dotknutej osoby (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 7.4.2020 (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS k požiadavke Asociácie poľských sudcov na podporu pochodu (stiahnuť)

ROK 2019

Stanovisko ZSS k aktuálnemu stavu znižovania dôveryhodnosti súdnictva (stiahnuť)

Stanovisko ZSS – dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS zo dňa 17.10.2019 (stiahnuť)

Vyhlásenie HZ ZSS zo dňa 17.10.2019 (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS z 12.9.2019   (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

ROK 2018

UZNESENIE z Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 16.10.2018 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo 16.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 15.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZZS zo dňa 20.9.2018 (stiahnuť)

Stanovisko Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 20.9.2018 – Zásadné výhrady k téme rodinkárstva v justícii (stiahnuť)

Stanovisko ZSS – ochrana osobnosti (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Zápisnica zo zasadnutia Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 22.3.2018 (stiahnuť)


ROK 2017 

Správa o činnosti ZSS od 14.12.2016 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS z 21.11.2017 (stiahnuť)

Program Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Podnety Združenia sudcov Slovenska pre Súdnu radu SR zo dňa 11.9.2017 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 7.9.2017 (stiahnuť)

Podnet na riešenie nedostatkov personálnej poddimenzovanosti justičných

čakateľov (stiahnuť)

Podnet na prípravu rozpočtu súdnictva, ktorým sa zabezpečí poskytnutie adekvátnych finančných zdrojov súdnemu systému (stiahnuť)

Vyjadrenie ZSS k stanovisku poslanca NR SR JUDr. Alojza Baránika z 18.8.2017  (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 6.6.2017 (stiahnut)

Vyhlásenie prezidenta ZSS k vyjadreniu poslanca NR SR JUDr. Alojza Baránika zo 14.2.2017 (stiahnuť)

Nesúhlasné stanovisko prezídia ZSS k zámeru MS SR zriadiť Mestský súd v Bratislave (stiahnuť)

Postrehy k Vyhláseniu ZOJ k porovnávaciemu hodnoteniu slovenského súdnictva Európskou komisiou zo dňa 10.4.2017 (stiahnuť)

Podnet prezidentovi SR na zabezpečovanie primeraného počtu sudcov v SR (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.3.2017 (stiahnuť)

Zápisnica z rokovania Celorepublikovej rady ZSS zo dňa 2.2.2017 (stiahnuť)


ROK 2016

Vyhlásenie z Hlavného zhromaždenia ZSS 14.12.2016 (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

Prehlásenie Celorepublikovej rady ZSS k uzneseniu Súdnej rady o stanovisku k návrhu rozpočtu súdov (stiahnuť)

Vyhlásenie Celorepublikovej rady ZSS k platovým pomerom sudcov (stiahnuť )

Podnet na prioritnú realizáciu vládneho programu v oblasti stabilizácie personálneho obsadenia súdov (stiahnuť)

Postrehy k úvahe nad spôsobom rozhodovania v Súdnej rade SR (stiahnuť)

Stanovisko prezidenta ZSS k vyjadreniu Harabina (stiahnuť)

Informácia prezidenta ZSS o stretnutí s ministerkou spravodlivosti (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

Doplnený program rokovania Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22.-23.4.2016 v Hoteli Patria (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

ZDRUŽENIE SUDCOV SLOVENSKA HODNOTÍ UPLYNULÝ ROK 2015 (12.01.2016)