Úvod

banner

Niekoľko slov na úvod

Združenie sudcov Slovenska ako dobrovoľná nepolitická stavovská organizácia sudcov Slovenskej republiky, ktorá je najväčšou profesijnou organizáciou sudcov v súčasnom období, má zámer presadzovať prioritne, pri sústavnej komunikácii s orgánmi zákonodarnej a výkonnej moci i s masmédiami, závery Hlavného zhromaždenia ZSS z apríla 2016 najmä o nevyhnutnosti náležitého zohľadnenia pohľadu sudcovského zboru i odborného aparátu (pohľad zvnútra justície) na príčiny pretrvávajúcich nedostatkov podmienok výkonu súdnictva i návrhov na ich riešenie.

Súčasne, najmä prostredníctvom masmédií v záujme zvyšovania dôveryhodnosti justície, poskytovať občianskej verejnosti neskreslené informácie najmä o realite sťažených podmienok výkonu súdnictva, ktorých odstránenie (riešenie) je prioritne v kompetencii príslušných orgánov výkonnej a zákonodarnej moci (legislatívne úpravy na funkčnosť nezávislej súdnej moci a efektivitu výkonu súdnictva, financie na nevyhnutné personálne posilnenie justície, zlepšenie technického vybavenia i odstránenie priestorovej nedostatočnosti na viacerých súdoch).

Ďakujeme za návštevu.