Kto sme

Programové vyhlásenia ZSS

 

Preambula

 • snažiac sa o dosiahnutie a rozvoj princípov nezávislosti súdnictva ako základu a záruky zachovania spravodlivosti v občianskej spoločnosti,
 • majúc v úcte Základné princípy nezávislosti súdnictva (OSN 1985), Európsku chartu štatútu sudcu (Rada Európy 1998) a ďalšie dokumenty, tvoriace európske aquis,
 • chrániac a reprezentujúc stavovské hodnoty slovenských sudcov, Združenie sudcov Slovenska vytýčilo základné oblasti, v ktorých chce dosiahnuť uvedenými prostriedkami nasledujúce ciele:

Nezávislosť súdnictva, status sudcov

 1. usilovať sa o rovnoprávne postavenie súdnej moci presadzovaním zákonných úprav smerujúcich k zníženiu neprimeraného vplyvu moci výkonnej, chrániť súdnictvo pred neprípustnými zásahmi do nezávislosti súdov a sudcov, rozšíriť kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky a presadzovať vytváranie Súdnej rady Slovenskej republiky tak, aby zákon zaručoval majoritu sudcov volených sudcami ( v súčasnosti je to 18 : 8),
 2. dosiahnuť finančnú nezávislosť súdnej moci vytvorením samostatnej rozpočtovej kapitoly pre súdy, presadzovať dostatočné finančné zabezpečenie pre výkon súdnictva,
 3. presadzovať organizáciu samosprávy súdov zložených zo sudcov na princípe voliteľnosti, s hľadaním funkčnejších mechanizmov ich zodpovednosti, a posilniť postavenie samosprávnych orgánov sudcov ich participáciou na výberových konaniach a funkčných postupoch sudcov na súdy vyššieho stupňa,
 4. presadzovať prijatie zákonnej úpravy, podľa ktorej by ustanovovanie a odvolávanie súdnych funkcionárov patrilo do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky, a bolo by postavené na princípoch výberového konania s rešpektovaním ich výsledkov; oddeliť hospodárske riadenie súdov od správy súdenia,
 5. presadzovať a participovať na príprave efektívneho systému hodnotenia práce sudcov, ktorý bude objektívne zohľadňovať počet vybavených vecí, náročnosť rozhodovania v jednotlivých agendách, pri súčasnom zohľadnení práva sudcu na zvyšovanie jeho odbornej úrovne, a zasadiť sa, aby pravidelným objektívnym hodnotením pracovnej zaťaženosti sudcom bol vytvorený optimálny stav výkonu súdnictva na všetkých súdoch v Slovenskej republike, a aby kritéria nápadu a výkonu vecí na jednotlivých súdoch boli smerodajné pre určovanie počtu sudcov, nezvyšovať pracovnú zaťaženosť sudcov,
 6. hľadať efektívne mechanizmy zodpovednosti sudcov, prepojené s mechanizmom hodnotenia práce sudcov v záujme posilňovania zodpovednosti sudcov za riadny a kompetentný výkon funkcie, podporovať vytvorenie podmienok pre profesionálny rast sudcov, dosiahnuť, aby sudcovský stav tvorili výlučne odborne vysoko kvalifikovaní, morálne bezúhonní sudcovia. Tzv. vnútorná revízia súdov by nemala vôbec byť základom pre vyvodzovanie osobnej zodpovednosti sudcov, ale jej výsledky by mali byť smerované na budúcnosť v záujme hľadania a prijatia opatrení na skvalitnenie organizácie práce a rozhodovacej činnosti na súdoch, vrátane rozhodovania o optimálnom počte sudcov, tak, aby sudcovia boli reálne chránení pred prideľovaním nadmerného počtu vecí,
 7. zasadiť sa na prijatí opatrení zabezpečujúcich rovnomerné personálne obsadenie súdov sudcami,
 8. legislatívne vymedziť špecializácie sudcov a jej primeranej ochrany, usilovať o špecializáciu sudcov a zabezpečiť tak ochranu pred svojvoľným zásahom orgánov správy súdu v tejto oblasti, a zákonného vymedzenia inštitútu špecializácie sudcov,
 9. zasadiť sa o dosiahnutie legislatívnej úpravy, podľa ktorej by sa sudcom nemohol stať bývalý člen ŠTB, a súčasne, aby výkon funkcie sudcu bol nezlučiteľný s vykonávaním spolupráce v tajných službách,
 10. zúčastňovať sa na pravidelnom vyhodnocovaní efektívnosti právnych úprav, najmä základných procesných kódexov tak, aby bolo súdne konanie pri dodržaní ústavnosti a zákonnosti plynulým, presadzovať odstránenie princípu materiálnej pravdy, a rozšíriť skrátené formy konania,
 11. zasadiť sa za pravidelné hodnotenie základných kódexov hmotno-právnych i procesno-právnych v konaní pred súdmi s vyhodnotením efektívnosti prijatých nových opatrení v záujme posilnenia kvality rozhodovania súdov a sudcov,
 12. zasadiť sa, aby výkon funkcie sudcu bol nezlučiteľný s výkonom spolupráce, či služby v iných bezpečnostných zložkách štátu

Štruktúra a práca v Združení sudcov Slovenska (vnútorná i smerom navonok)

 1. zlepšiť podmienky zmluvnej spolupráce medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Združením sudcov Slovenska, trvať na jej dodržiavaní a pravidelnom vyhodnocovaní zmluvy,
 2. zlepšovať zmluvnú spoluprácu medzi Justičnou akadémiou a Združením sudcov Slovenska, ako aj súčinnosť pri príprave vzdelávacích akcií usporadúvaných Justičnou akadémiou, v záujme zvyšovania úrovne odbornosti sudcov, podporovať komplexné vzdelávanie sudcov a súdneho aparátu vedeného sudcom v spolupráci s Justičnou akadémiou,
 3. snažiť sa o spoluprácu so Súdnou radou Slovenskej republiky aj na zmluvnej úrovni, a túto spoluprácu sústavne zlepšovať,
 4. využívať elektronickú komunikáciu so všetkými členmi Združenia sudcov Slovenska
 5. hľadať nové možnosti financovania, vrátane využitia možností z fondov EÚ, ako aj možnosti zvýšenia dotácie pre Združenie sudcov Slovenska z prostriedkov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,

Pracovné podmienky sudcov, materiálne garancie sudcovskej nezávislosti a sociálny program Združenia sudcov Slovenska

 1. dosiahnuť porovnateľnú materiálnu a sociálnu úroveň sudcov a podmienok ich práce tak, ako je to v ostatných vyspelých demokratických krajinách Európy,
 2. trvať na dôslednom odstránení diskriminácie v odmeňovaní sudcov, vrátane príplatkov sudcov všeobecných súdov, oproti odmeňovaniu sudcov a príplatkov pre sudcov Špeciálneho súdu,
 3. chrániť dosiahnuté práva v materiálnej a sociálnej oblasti – predovšetkým v oblasti dôchodkového zabezpečenia sudcov,
 4. snažiť sa o zlepšenie legislatívnych a materiálnych podmienok pre rehabilitácie sudcov,
 5. vytvorenie potrebných materiálnych a pracovných podmienok na všetkých súdoch, ako aj podmienok nevyhnutných pre vybudovanie vysoko profesionálneho administratívneho aparátu súdov a to aj v súvislosti so zmenami v organizácii súdov, trvať na zachovaní počtu administratívneho aparátu sudcu v rámci existujúcich súdnych oddelení na súdoch( v prípade znižovania počtu VSÚ prirodzeným úbytkom ich počtu odchodom mimo justície, alebo do funkcie justičného čakateľa), dôsledne trvať na vyhovujúcom a potrebnom materiálne–technickom zabezpečení práce sudcov /skvalitnenie hardverového i softvérového vybavenia v podobe právnych programov/,

Posilňovanie etického povedomia sudcov

 1. usilovať sa o vytvorenie účinného mechanizmu na boj proti korupcii a porušovaniu sudcovskej etiky,
 2. pokračovať v úspešných snahách Združenia sudcov Slovenska v oblasti etiky, v blízkej budúcnosti predovšetkým pri príprave nového Kódexu pravidiel správania sa sudcu, ktorý má byť prijatý v zmysle zákona č. 185/2000 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky,
 3. iniciovať vytvorenie expertnej skupiny na tvorbu výkladových pravidiel správania sa sudcu a participovať na tejto práci,
 4. venovať veľkú pozornosť vzdelávaniu v danej oblasti, pričom osobitný dôraz dávať na prebudenie záujmu u mladých kolegov (vrátane justičných čakateľov),

Zvyšovanie pozitívneho vnímania súdnictva vo verejnosti a právneho vedomia v spoločnosti

 1. konať pravidelné tlačové konferencie nielen po Hlavnom zhromaždení ZSS, ale aj po zasadnutiach Celorepublikovej rady ZSS,
 2. prispievať k objektívnemu informovaniu verejnosti o činnosti súdov a podmienkach práce sudcov a reagovať na nedôvodné spochybňovanie a škandalizáciu súdnych rozhodnutí vecnými argumentmi,
 3. iniciovať a participovať na vypracovaní stratégie medializácie pozitívnych správ z rezortu justície a tento poskytnúť Súdnej rade Slovenskej republiky a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky na jeho využitie v záujme dosiahnutia lepšieho obrazu justície v očiach verejnosti,
 4. hľadať v Združení sudcov Slovenska nové formy v oblasti spolupráce s médiami,
 5. hľadať možnosti participovania na pravidelných reláciách v rozhlasových a televíznych programoch, zameraných na posilňovanie právneho vedomia v spoločnosti.

Štrbské Pleso, 13. decembra 2008

Prihláška do Združenia sudcov Slovenska