Hlavné zhromaždenia

ROK 2022

Dňa 7. apríla 2022 sa v Hoteli Patria na Štrbskom Plese konalo Hlavného zhromaždenia ZSS, ktoré bolo spojené s oslavou 30. výročia jeho existencie. Zúčastnili sa ho nielen viacerí významní domáci hostia: predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predseda a podpredsedníčka Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor Slovenskej republiky, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, predseda Slovenskej advokátskej komory, prezident Slovenskej komory exekútorov, predsedníčka Odborového zväzu justície; ale aj významní zahraniční hostia: prezident Európskej asociácie sudcov a súčasne viceprezident Medzinárodnej asociácie sudcov pán Duro Sessa, viceprezidentka Európskej asociácie sudcov a zároveň prezidentka rakúskej asociácie sudcov pani Sabine Matejka, zástupcovia partnerských asociácií z Českej republiky, Poľska a Maďarska a dlhoročný čestný člen ZSS pán Günter Woratsch.

Hostia vo svojich príhovoroch vyzdvihli dôležitosť stavovských asociácií sudcov pri presadzovaní nezávislosti súdov a sudcov, bez ktorej niet právneho štátu, a to tak na národnej úrovni, ako aj v medzinárodnom kontexte, a zaželali ZSS úspech pri ďalšom napĺňaní jeho cieľov.

V ďalšej časti Hlavného zhromaždenia vystúpil viceprezident ZSS pán Štefan Hrvola, ktorý zhrnul 30 rokov existencie ZSS. Následne boli pri príležitosti tohto výročia odovzdané čestné uznania: Jurajovi Sopoligovi za celoživotné dielo v prospech ZSS; Štefanovi Hrvolovi a Táni Veščičikovej za dlhoročné aktívne členstvo v ZSS; Ayše Pružinec Eren a Borisovi Tóthovi za aktívne presadzovanie cieľov ZSS, Marcele Kosovej za dôsledné presadzovanie cieľov ZSS pri výkone funkcie členky ZSS; Dane Jelinkovej Dudzíkovej za aktívnu pomoc pri rozvoji medzinárodnej spolupráce ZSS; Günterovi Woratschovi za dlhoročnú medzinárodnú podporu ZSS; asociáciám poľských sudcov IUSTITIA a THEMIS za zápas o nezávislosť justície v európskom kontexte.

Nasledovalo vystúpenie prezidenta ZSS Františka Moznera, v ktorom sa najprv poďakoval hosťom za prednesené priania a slová podpory. Zároveň zdôraznil, že nielen počet členov ZSS prítomných na Hlavnom zhromaždení, ale aj početná účasť významných domácich a zahraničných hostí, ktorí prijali pozvanie, dokazuje, že ZSS po určitom období izolácie prežíva renesanciu a je pripravené byť pri presadzovaní svojich cieľov nielen počuté ale i vypočuté. Súčasne však s určitou ľútosťou skonštatoval, že hoci pani ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky deklarovala v závere svojho vystúpenia záujem o korektnú spoluprácu a dialóg aj so ZSS, rokovanie Hlavného zhromaždenia vzápätí po ukončení jeho úvodnej časti opustila. Okrem toho pripomenul, že ZSS stojí pred viacerými výzvami. Na jednej strane sa musí vysporiadať s korupčnými škandálmi odhalenými v posledných rokoch, ktoré sa týkajú aj viacerých sudcov, a v rámci sebareflexie prispieť k účinnému boju proti korupcii aj medzi sudcami, ktorá predstavuje hrozbu pre nezávislosť justície. Na druhej strane ale musí byť bdelé a adekvátne reagovať na každý pokus zákonodarnej a hlavne výkonnej moci v mene boja proti korupcii obmedziť a miestami až zlikvidovať doteraz existujúce záruky nezávislosti slovenskej justície. V tomto smere osobitne ocenil spoluprácu s našimi partnerskými stavovskými organizáciami a Európskou asociáciou sudcov, ktorej sa zvlášť poďakoval za jej Rezolúciu z 2. septembra 2021, týkajúcu sa legislatívnych zmien na Slovensku v oblasti justície. V súlade s touto rezolúciou sa v ďalšej časti vystúpenia zameral na konkrétne riziká vyplývajúce z doteraz realizovanej reformy justície a spôsobu, ako sa tieto zmeny uplatňujú v praxi. Konkrétne poukázal jednak na zmenené postavenie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá je na rozdiel do jej doterajšieho vymedzenia judikatúrou Ústavného súdu Slovenskej republiky ako nezávislého ústavného orgánu „degradovaná“ na autonómny orgán realizujúci justičnú politiku vlády a parlamentu, ale i – z pohľadu faktických záruk nezávislosti – na oslabené postavenie členov Súdnej rady Slovenskej republiky, a to najmä tých, ktorí sú ustanovení do funkcie prezidentom, parlamentom a vládou a ktorých je možné odvolať kedykoľvek pred uplynutím ich funkčného obdobia a bez uvedenia dôvodu. Pokiaľ ide o nové, resp. posilnené kompetencie Súdnej rady Slovenskej republiky, týkajúce sa preverovania sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov sudcov, upriamil pozornosť na to, že nezávislosť súdnej moci musí byť chránená nielen pred pokusmi o jej obmedzenie zvonku, ale i zvnútra, pričom aj v tomto smere musí existovať účinný mechanizmus, ktorý ale musí byť nastavený a uplatňovaný tak, aby sa nestal prostriedkom nátlaku alebo šikany. Ďalej poukázal na to, že ZSS od počiatku prezentované obavy z možného zneužitia obmedzenia funkčnej imunity sudcov všeobecných súdov, a to pri súčasnom zavedení trestného činu ohýbania práva, ako prostriedku nátlaku na súdne rozhodovanie, resp. na zastrašovanie a šikanovanie sudcov, sa začínajú potvrdzovať. Osobitnú pozornosť potom venoval tvorbe nových právnych predpisov, ktorá sa stále realizuje vo veľkej miere „za zatvorenými dverami“, a to aj pokiaľ ide o zásadné zmeny týkajúce sa fungovania súdneho systému, pričom zapojenie dotknutých subjektov, včítane ZSS, je častokrát iba formálne. V neposlednom rade poukázal na dlhodobo zanedbanú prípravu a výber nových sudcov, absolútne nedostatočné materiálne ohodnotenie (najmä nižšieho) odborného justičného administratívneho aparátu a opakované verejné vyjadrenia politikov, ale i iných predstaviteľov verejnej moci, ktoré prekračujú hranice prípustnej kritiky súdnych rozhodnutí, podkopávajú tak ich autoritu a tým aj dôveru verejnosti v justíciu a často sa stávajú prostriedkom neprípustného tlaku na rozhodovanie súdov.

V ďalšej časti Hlavného zhromaždenia sa mali možnosť odprezentovať kandidátky a kandidáti na členov Súdnej rady Slovenskej republiky, konkrétne Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Dušan Špirek a Radoslav Svitana.

Napokon v diskusii vystúpil prítomní čestní prezidenti ZSS: Ludvik Bradáč, Pavel Rohárik, Dana Bystrianska a Juraj Sopoliga a okrem nich taktiež Boris Tóth a Ján Hrubala.

V závere Hlavné zhromaždenie schválilo pripojené vyhlásenie a uznesenie.

Vyhlásenie HZ ZSS zo dňa 7.4.2022 (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS zo dňa 7.4.2022 (stiahnuť)

ROK 2021

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 17.6.2021 (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 17.6.2021 (stiahnuť)

ROK 2019

Diskusia na Hlavnom zhromaždení ZSS zo dňa 17.10.2019 v Hoteli Patria – Štrbské Pleso

Program rokovania Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 17.-18.10.2019 (stiahnuť)

ROK 2018

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS 16.10.2018 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS 16.10.2018 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Program rokovania Hlavného zhromaždenia ZSS 16.-17.10.2018 (stiahnuť)

Rok 2017

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Program Hlavného zhromaždenia ZSS 21.-22.11.2017 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS zo dňa 21.11.2017 (stiahnuť)

Správa o činnosti ZSS od 14.12.2016 (stiahnuť)

Rok 2016

Výročná správa pri príležitosti 25.výročia založenia ZSS zo 14.12.2016 (stiahnuť)

VYHLÁSENIE Hlavného zhromaždenia ZSS 14.12.2016 (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia ZSS 14.-15.12.2016 (stiahnuť)

UZNESENIE Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia ZSS z 22.4.2016 (stiahnuť)

OZNÁMENIE o konaní Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

PROGRAM Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 22. a 23. apríla 2016 v HOTELI PATRIA (stiahnuť)

Rok 2013

Vyhlásenie HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Uznesenie HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Tlačové komuniké HZ ZSS z 22.11.2013 (stiahnuť)

Pozvánka s programom rokovania Celorepublikovej rady ZSS dňa 21.11.2013 (stiahnuť)

Oznámenie o konaní HZ ZSS v priestoroch Justičnej akadémie SR, detašované pracovisko Omšenie v dňoch 22.-23.11.2013 (stiahnuť)

Program s pozvánkou na zasadnutie HZ ZSS (stiahnuť)

Návratka na HZ ZSS (stiahnuť)

Prihláška za člena Združenia sudcov Slovenska (stiahnuť)

Splnomocnenie na zastupovaní HZ ZSS (stiahnuť)

Rok 2012

Uznesenie Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 30.11.2012 – 01.12.2012 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách (stiahnuť)

Vyhlásenie hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 30.11.2012 – 01.12.2012 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách (stiahnuť)

Oznámenie o konaní Hlavného zhromaždenia na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Program rokovania na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Návratka na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Splnomocnenie na HZ ZSS na Štrbskom Plese 30. novembra až 1. decembra 2012 (stiahnuť)

Pozvánka s programom na rokovanie CR R5. 10. 2012 (stiahnuť)

Program s pozvánkou na zasadnutie Celorepublikovej rady ZSS dňa 20.4.2012 v Pezinku (stiahnuť)

Rok 2011

Zápisnica z HZ ZSS zo dňa 8. 4. 2011 (stiahnuť)

Vyhlasenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, zo dňa 8.4.2011 v Košiciach (stiahnuť)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, zo dňa 8.4.2011 v Košiciach (stiahnuť)

HZ ZSS 2011 oznam o priebehu a záveroch z 8.4.2011 (stiahnuť)

Žiadosť ZSS o pomoc pre Európsku asociaciu sudcov 02/2011 (stiahnuť)

Program HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Pozvánka HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Prihláška HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Návratka HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Splnomocnenie HZ 8.4.2011 (stiahnuť)

Rok 2010

Odloženie rokovania HZ ZSS 2010 (čítať viac)

Pozvánka na Hlavné zhromaždenie Združenia sudcov Slovenska 2010 (čítať viac)

Rok 2009

Vyhlasenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 20. a 21. 11. 2009 (čítať viac)

Uznesenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska, v Omšení 20. a 21. 11. 2009 (čítať viac)

Rok 2008

Vyhlásenie Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska, 19. 10. 2008 (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska 12.-13. 12. 2008 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Rok 2007

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 26. – 27. 10. 2007 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 26. – 27. 10. 2007 na Štrbskom Plese (čítať viac)

Rok 2005

Vyhlásenie Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 2. a 3. decembra 2005 v Liptovskom Jáne (čítať viac)

Uznesenie z Hlavného zhromaždenia Združenia sudcov Slovenska konaného v dňoch 2.a 3. decembra 2005 v Liptovskom Jáne (čítať viac)