Etika

Oznámenie o zriadení etického výboru (stiahnuť)

1. Etický kódex Združenia sudcov Slovenska (stiahnuť)

2. Stanovisko č. 3 Poradnej rady Európskych sudcov o zásadách a pravidlách profesionálneho správania sudcov, konkrétne o etike, nezlučiteľnom správaní a nestrannosti (stiahnuť)

3. Stanovisko č. 10 Poradnej rady Európskych sudcov k upriameniu pozornosti Výboru ministrov Rady Európy na problematiku „Súdna rada v službách spoločnosti“ (stiahnuť)

4. Správa pracovnej skupiny Európskej siete súdnych rád „Sudcovská etika“ z rokov 2009-2010 (stiahnuť)

5. Pracovná skupina Európskej siete súdnych rád – ‘Sudcovská etika’ správa 2009-2010 (stiahnuť)

6. Londýnska deklarácia o sudcovskej etike – Valné Zhromaždenie ENCJ na stretnutí v Londýne 2. – 4. jún 2010 (stiahnuť)

7. Záverečná správa projektového tímu ENCJ – Odporúčanie k súdnym radám, Rím 2011 (stiahnuť)

Ďalšie medzinárodné dokumenty