Činnosť

Stanoviská v pripomienkovom konaní

Rok 2021

Pripomienky k návrhu zákona o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 26.2.2021 (stiahnuť)

Rok 2016

Pripomienky ZSS k zákonu č. 385/2000 Z.z.  (stiahnuť)

Pripomienky ZSS o novele vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k spravovaciemu poriadku (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k výberovému konaniu na funkciu sudcu (stiahnuť)

Rok 2013

Oznámenie o možnosti pripomienkovať legislatívny zámer rekodifikácie civilného práva procesného (stiahnuť)

Vlastný materiál k zámeru rekodifikácie civilného práva procesného (stiahnuť)

Rok 2011

Návrh zákona č. 385/2000 Z.z. (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k návrhu zákona č. 385/2000 Z.z. (stiahnuť)

Návrh novely Ústavy SR (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k návrhu Ústavy SR (stiahnuť)

Návrh zákona č. 99/1963 (Občiansky súdny poriadok) (stiahnuť)

Pripomienky ZSS k O.s.p. (stiahnuť)

Rok 2010

Pripomienky Združenia sudcov Slovenska k predkladanej novele zákona 385/2000 Z.z. (stiahnuť)

Návrh Ústavného zákona o zmene v ústavnej imunite sudcov v trestnom stíhaní sudcov (stiahnuť)

Pripomienky k novele zákona 185/2002 o Súdnej rade čítať (viac)