Legislatíva

1. Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (stiahnuť)

2. Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stiahnuť)

3. Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stiahnuť)

4. Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stiahnuť)