Aktivity ZSS so Súdnou radou SR

Dňa 27.1.2014 sa uskutočnilo 13. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou programu rokovania (bod 16) bolo o. i. prerokovanie návrhu Zásad sudcovskej etiky (viď výpis zo zápisnice z rokovania). Následne Súdna rada Slovenskej republiky prijala toto Uznesenie č. 226.

(A) Výpis zo zápisnice z rokovania a (B) Uznesenie Súdnej rady SR č. 226